Salgs og leveringsbetingelser​

​1. ​Enhver leverance sker i henhold til nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale parterne imellem.

2.​ Tilbud/prisoverslag er gældende i 14 dage. Hallum Teknik ApS henviser ydermere til teksten på prisoverslaget. Den til udarbejdelse af prisoverslaget medgåede tid faktureres efter gældende prisliste.

De anførte priser er excl. moms og told ab sælgers plads. De anførte priser er de på tilbudsdagen gældende og der tages forbehold for regulering, såfremt arbejdsløn, materialepriser, valutakurser samt told og fragtrater ændres, eller såfremt der indføres nye former for afgifter. Regulering kan ske frem til færdigleveringen.

3.​ Såfremt varen leveres umonteret, sker levering ab sælgers plads. Levering anses for sket ved overgivelse til fragtfører, der således betragtes som risikoovergang.

4.​ Den i tilbuddet anførte leveringstid er at regne fra datoen fra vores skriftlige ordrebekræftelse.

5.​ De i Hallum Teknik ApS’ tegninger, beskrivelser og tilbud anførte tekniske data og specifikationer er uden forbindende og vi forbeholder os ret til ændringer.

6.​ Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af udstyret, som ordentlig forretningsbrug kræver.

7. ​Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter at manglen er eller burde være opdaget, give Hallum Teknik ApS skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, og ikke reklamerer som anført, kan han ikke senere gøre manglen gældende.

Såfremt der ikke foreligger nogen mangel, som Hallum Teknik ApS bærer ansvaret for, har Hallum Teknik ApS ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, reklamationen unødigt har påført Hallum Teknik ApS.

8.​ Annullering af ordre og returnering af materiel kan alene ske efter skriftlig aftale med Hallum Teknik ApS og sker i givet fald for købers regning og risiko.

Eventuelle forseglede reservedele kan kun returneres hvis forseglingen er ubrudt. Skaffevarer kan kun returneres hvis Hallum Teknik ApS kan returnere varen til vores leverandør. Kreditering sker med et fradrag for vores omkostninger

9.​ Betalingsbetingelser er, hvor intet andet er anført, 14 dage netto kontant regnet fra fakturadatoen. Ved senere betaling påløber der renter med 1,5 % pr. påbegyndt måned

10.​ Vi servicerer flere fabrikater. Såfremt det eventuelt drejer sig om en garantireparation, skal dette oplyses ved indlevering af udstyret.

Såfremt der indsendes udstyr til garantireparation skal dette ske franko.

​11.​ Hallum Teknik ApS hæfter ikke for mundtlig teknisk service eller vejledning ved skriftlig teknisk service på foranledning af direkte forespørgsel. Der tages således forbehold overfor mangelfuld eller misvisende oplysninger i forespørgslen.

12.​ Hallum Teknik ApS er ikke ansvarlig for tingskade, som indtræder efter overtagelsen, medens leverancen er i købers besiddelse. Hallum Teknik ApS hæfter ikke for driftstab, avance tab og anden indirekte tab eller for eventuelle følgeskader hos køber eller tredjemand.

I det omfang Hallum Teknik ApS måtte blive pålagt ansvar i forbindelse med den brug, herunder videresalg, som køber måtte gøre af de leverede varer har, køber pligt til at holde os skadesløse for det ansvar, vi måtte blive pålagt i det omfang ansvaret går ud over kr. 250.000,00. Hallum Teknik ApS fraskriver sig ethvert ansvar for varer, herunder ydelser, som indgår i varer, der eksporteres til USA og Canada.

13.​ Indkøring af anlæg er normalt ikke inkluderet i prisen.

14.​ For eventuelle materialer der leveres af kunden til indbygning / reparation af anlæg overtager Hallum Teknik ApS ikke funktionsgaranti.

15. ​Hallum Teknik ApS hæfter ikke for skader påført udstyr, der er indleveret til reparation, i tilfælde af brand, tyveri mv.

16.​ Al forsendelse af udstyr sker på kundens regning og risiko. Levering anses for sket ved overgivelse til fragtfører. Med mindre der foreligger anden aftale forsikrer Hallum Teknik ApS forsendelsen på kundens regning.

17. Returvare
Varer tages kun retur efter aftale og i det originale emballage. Der tages et retur gebyr på 10 % af udsalgsprisen, som bliver modregnet på regningen.
Ligeledes tages skaffevarer ikke retur.

Hallum Teknik ApS

Møgelhøj 3 B

8520 Lystrup

Telefon: 86 97 53 22

CVR: 32149383

E-mail: info@hallum-teknik.dk